الکتروفورز انعقاد

بخش الکتروفورز و انعقاد این آزمایشگاه از بخشهای اختصاصی است که آزمایشهای زیر را انجام می‌دهد

الکتروفورز Hb و پروتئین‌های سرم به روش کاپیلاری، الکتروفورز پروتئین‌های ادرار به روش SDS-Page ایمونوالکتروفورز پروتئین‌های سرم و ادرار به روش کاپیلاری و ایمونوفیک سیون، ایزو الکتریک فوکوزنیک (IEF) مایع نخاع و سرم مربوطه جهت تشخیص OCB ، در قسمت انعقاد در کنار آزمایشهای روتین PT PT ،آزمایشهای اختصاصی پروتئین‌های C,S و APCR , لوپوس آنتی کواگولانت نیز انجام می شود.

لازم به ذکر است کلیه تست ها با رعایت اصول کنترل طرح کیفیت انجام می شود .