انگل شناسی

بخش تجزیه ادرار و انگل شناسی :

در این بخش آنالیز ادرار به صورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی صورت می گیرد ..

همچنین آزمایش مدفوع و خون مخفی در مدفوع نیز در همین بخش انجام می گردد.

آزمایش های بخش انگل شناسی :

آنالیز میکروسکوپی و ماکروسکوپی ادرار و انجام آزمایش مدفوع از نظر انگل و خون مخفی