روش های دریافت جواب

دریافت اینترنتی جواب آزمایش

دریافت جواب حضوری

ارسال جواب آزمایش با پیک

ارسال جواب از طریق فکس، ایمیل و تلگرام آزمایشگاه حیات

دریافت اینترنتی جواب آزمایش