ساعت کار آزمایشگاه دی

ساعت پذیرش
ساعت پذیرش آزماشگاه دی

شنبه تا چهارشنبه صبح ها : از ساعت  7.30 الی 20:30

5شنبه از ساعت 7:30 صبح لغایت 19:30 می باشد.

ساعت جوابدهی
ساعت پذیرش آزمایشگاه دی

بر روی برگه پذیرش هر بیمار ثبت شده است

شنبه تا چهارشنبه صبح ها : از ساعت  7:30 الی 20:30

5شنبه از ساعت 7:30 صبح لغایت 19:30 می باشد