مسئولین آزمایشگاه

آقای دکتر علی جلالی

دکترای علوم آزمایشگاهی

خانم دکتر سولماز نیکوش

دکترای علوم آزمایشگاهی

خانم دکتر مریم دادگر

متخصص علوم آزمایشگاهی